Normativa interna

Vocabulari

1. Aconsellem la utilització d’un vocabulari propi d’un Centre Educatiu. Defugir d’actituds agressives, insults ofensius o malsonants, que destrueixen un clima d’amistat i companyonia, necessari per a una educació humana i lliure.

Puntualitat

1. No es permetrà l’entrada a classe amb retard. El Centre s’obrirà deu minuts abans de començar les classes. En el moment en que s’obre la porta de l’escola, els alumnes no poden quedar-se al carrer, i s’han de dirigir ràpidament a les seves respectives aules.

Faltes d’assistència

1. L’assistència a classe és obligatòria per a tots els alumnes del Centre.

2. En cas de no poder assistir al Centre, preguem que ens avisin oportunament ( tel. 93 783 55 10). En retornar a les classes s’haurà de lliurar el justificant dels dies absentats, als professors corresponents i tutor.

3. La reincidència de faltes d’assistència i falta de puntualitat sense justificar, serà considerada com a conducta perjudicial per a la convivència en el centre i l’alumne/a s’haurà d’atendre a la sanció corresponent.

Tabac

1. Segons la Normativa del Reial Decret que regula el consum del tabac (BOE de 15-4-82) es prohibeix fumar en les dependències del Centre.

Sortides del col·legi a les hores de classe i esbarjo

1. Només es permetrà, amb el permís del professor, sempre que l’alumne/a porti una autorització signada dels pares o representants legals de l’alumne/a.

2. En els esbarjos es permet la sortida del Centre a tots els alumnes, de Batxillerat i Cicles Formatius, sempre que els pares no manifestin el contrari, comunicant-ho per escrit a la Direcció.

Sortides dels alumnes fora de la seva classe

1. Els alumnes no poden sortir de la classe sense permís del professor. Tampoc es permet la permanència en els passadissos, vestíbuls i escales del centre.

Expulsions de classe

1. Primera expulsió.- El professor informarà al tutor del motiu de la mateixa i quedarà constància en l’expedient disciplinari de l’alumne/a.

2. Segona expulsió.- El tutor informarà al Director i als pares o representants legals de l’alumne/a, si aquest és menor d’edat, aplicant les mesures corresponents a les conductes contràries a les normes de convivència.

3. Tercera expulsió.- S’aplicaran les mesures corresponents a les conductes greument perjudicials a les normes de convivència.

Higiene

1. Com a norma important de convivència, civisme, educació i higiene els alumnes evitaran menjar xiclets, «pipes» i altres productes dins de l’escola.

2. També es tindrà cura en no vestir de forma inapropiada, com tampoc portar indumentàries esportives significatives de qualsevol equip esportiu o de seleccions. També queda totalment prohibit, que després de la classe d’Educació Física s’entri a les altres classes amb la mateixa roba d’esport (samarreta, calçat i mitjons esportius, xandall, etc.) que s’hagin fet servir anteriorment.

Telèfons mòbils

1. Queda prohibit tenir el telèfon mòbil connectat en plena classe.